CeleGoalsZieleΣτόχοιObjectifs
 


Cele  

Celem projektu jest przygotowanie przez konsorcjum obejmujące 5 partnerów (instytucje oferujące wykształcenie wyższe w UE) wspólnego programu nauczania studiów magisterskich i doktoranckich zatytułowanego: „Governance for Sustainability”.

W obliczu kryzysu finansowego konieczne jest (znacznie bardziej, niż przed kryzysem) opracowanie strategii pozwalającej w wyczerpujący sposób zająć się długofalowymi problemami świata, jaki i pozwalającymi poprowadzić gospodarkę każdego z krajów w kierunku stabilnego, wyważonego i zrównoważonego wzrostu. Nowe źródła wzrostu będą musiały być wspierane przez inwestycje w infrastrukturę, innowacje i edukację, by ułatwić rozwój produktywności, zapewniając jednocześnie zrównoważone wykorzystanie zasobów w ramach bardziej ekologicznej gospodarki stosowanej w kontekście otwartych rynków. Istnieje silny wymóg kierowany do instytucji edukacji wyższej związany z uczeniem młodych pokoleń i ludzi dorosłych zasad skutecznego rządzenia, pozwalającego osiągnąć cele odnoszące się do zrównoważonego wzrostu.

Osiągnięcie stabilności ekonomicznej i społecznej jako globalnego dobra publicznego wymaga lepszego rządzenia, w szczególności w przypadku gospodarek rozwijających się i znajdujących się w okresie przejściowym.

Istnieje również silny wymóg adresowany do instytucji oferujących wyższe wykształcenie, a dotyczący uczenia młodych pokoleń i ludzi dorosłych zasad skutecznego rządzenia, pozwalającego osiągnąć cele związane ze zrównoważonym wzrostem. Osiągnięcie stabilności ekonomicznej i społecznej jako globalnego dobra publicznego wymaga lepszego rządzenia, w szczególności w przypadku gospodarek rozwijających się i znajdujących się w okresie przejściowym. Wierzymy, że połączenie „zrównoważonego rozwoju” i „skutecznego rządzenia” stanowi o wyjątkowości naszego programu i potrzebie wprowadzenia go na globalny rynek edukacji.

Program kładzie nacisk na 6 podstawowych obszarów:

  • Stabilność polityczna i jakość regulacji prawnych (Political Stability and Regulatory Quality)
  • Efektywność rządzenia (Governance Effectiveness)
  • Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego (Sustainable Development and Environmental Protection)
  • Polityka społeczna i bezpieczeństwo socjalne (Social Policy and Better Social Security)
  • Wyznaczniki Zrównoważonego Rozwoju (Fundamental and contextual determinants of Sustainability
  • Walka z korupcja i aspekty prawne zrównoważonego rozwoju (Anti-corruption and Legal Aspects of Sustainable Development)
  • Zrównoważone Rolnictwo, Żywność i Zdrowie Publiczne (Sustainable Agriculture, Food and Public Health)

Wpływ, jaki kryzys ekonomiczny wywiera na rynki pracy, może zaszkodzić stabilności społecznej. Dlatego skuteczne rządzenie musi być połączone z polityką zatrudnienia i polityką socjalną, które redukują bezrobocie, pomagają w szybkim ponownym wkroczeniu na rynek pracy i zapobiegają wykluczeniu społecznemu.

Konieczne jest zmniejszenie wpływu kryzysu na zatrudnienie i zmaksymalizowanie potencjału związanego z rozwojem, zgodnie z promowanymi strategiami, aktywnego rynku pracy, co ma na celu redukcję bezrobocia, wzmocnienie rozwoju umiejętności oraz dopasowanie zawodów do potrzeb rynku pracy.

Reakcja na kryzys ekonomiczny nie powinna pomijać szansy na zapewnienie bardziej skutecznej ochrony środowiska poprzez skierowanie gospodarek nadrogę bardziej zrównoważonego wzrostu. Pakiety budżetowych środków stymulujących coraz częściej przeznaczane są na środki zachęcające do tworzenia ekologicznych miejsc pracy oraz na generujący niski poziom emisji dwutlenku węgla, wydajny energetycznie i zrównoważony rozwój. Wspomniane środki obejmują elementy zapewniające wydajność energetyczną, inwestycje w infrastrukturę transportu publicznego, inicjatywy związane z recyklingiem i pojazdami wydajnie wykorzystującymi paliwo, badania nad alternatywnymi źródłami energii, wsparcie dla technologii wykorzystujących energie odnawialne, a także wzmożoną redukcję emisji CO2.

Stabilny i bezpieczny dostęp do energii jest nieodzowny dla rozwoju społecznego i ekonomicznego; kluczową kwestią jest zagwarantowanie globalnego bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do energii w krajach rozwijających się.

Istotnym czynnikiem przyszłego rozwoju jest również podtrzymanie otwartych, wolnych rynków i odrzucenie wszelkiego rodzaju protekcjonizmu. W trudnych czasach konieczne jest unikanie błędów popełnionych w przeszłości, związanych ze strategiami protekcjonistycznymi, w szczególności biorąc pod uwagę silną tendencję spadkową w handlu, jaka wystąpiła po zaistnieniu kryzysu gospodarczego. Celem powinno więc być, zwiększenie międzynarodowego handlu i usług oraz zniesienie określonych barier stojących przed technologiami i inwestycjami stymulującymi wzrost czystszej produkcji.

Koniczne jest zmaksymalizowanie wysiłków i kroków mających na celu promowanie i ułatwianie handlu i inwestowania, a także odstąpienie od wprowadzania nowych barier przed inwestycjami lub przed handlem i usługami poprzez nakładanie nowych ograniczeń wymierzonych w eksport. Innowacja i wiedza stanowią kluczowe czynniki wspierające poprawę i kierujące gospodarkę na drogę bardziej zrównoważonego wzrostu. Konieczne jest przyspieszenie innowacji związanych z długofalowymi wyzwaniami i zachęcenie do rozwijania nowych przemysłów, firm i usług, które zdecydują o powstawaniu nowych źródeł wzrostu.